9 Biser

Matej 13:45,46

Naš Spasitelj usporedio je blagoslove ljubavi koja spašava sa skupocjenim biserom. Svoju pouku slikovito je prikazao usporedbom o trgovcu koji je tražio dragocjeni biser, a kad gaje našao, otišao je i prodao sve što je imao i kupio ga. Krist je taj skupocjeni biser. U Njemu je sva Očeva slava, punina božanstva. On je sjaj Očeve slave i slika Njegova bića. U Njegovu su karakteru izražene božanske osobine. Svaka stranica Svetog pisma sja Njegovom svjetlošću. Kristova pravednost, nalik čistome bijelom biseru, nema mane ni mrlje.

Nastavi čitati

  • Pregleda: 91

10 Mreža

Matej 13:50

"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi."

Nastavi čitati

  • Pregleda: 93

11 Novo i staro

Matej 13:51-52

Učeći narod, Krist je istodobno obrazovao svoje učenike za njihov budući rad. Svaka Njegova poduka sadržavala je i pouku za njih. Nakon što je ispričao usporedbu o mreži, Krist je upitao svoje učenike: "Jeste li ovo sve razumjeli?" "Da", odgovoriše Mu. Potom im je jednom drugom usporedbom prikazao njihovu odgovornost u vezi s istinama koje su dobili. "Zato je," reče im, "svaki književnik koji je postao učenikom kraljevstva nebeskoga nalik na domaćina koji iz svoje riznice vadi novo i staro."

Nastavi čitati

  • Pregleda: 82

12 Molite da možete dati

Luka 11:1-13

Krist je neprestano primao od svog Oca da bi mogao davati nama. "Riječ koju slušate," rekao je, "nije moja, već od Oca koji me posla." Ivan 14:24. Sin Čovječji "nije došao da Mu služe, nego da On služi." Matej 20:28. Nije živio ni molio za sebe već za druge, mislio je na druge, a ne na sebe.

Nastavi čitati

  • Pregleda: 89